A continuació, et proporcionem informació que potser et cal saber sobre el Reial Decret 1070/2017. Totes les preguntes sobre aquest tema específic en aquest apartat i l'apartat següent "Com m'afecta aquest Reial Decret?" han estat contestades per l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals ("AEDAF").

Volem deixar-ho clar: aquesta informació no és cap assessorament legal o fiscal, sinó un punt de referència per ajudar-te a començar a buscar informació. Rebre assessorament fiscal és una qüestió complexa i requereix que prenguis les teves pròpies decisions. Et recomanem que discuteixis el teu cas en concret amb el teu assessor fiscal.

Informació general que cal saber sobre el Reial Decret 1070/2017

A qui aplica el Reial Decret 1070/2017?

Aquest Reial Decret aplica exclusivament a les persones i entitats que presten serveis d'intermediació entre els amfitrions i els hostes per al lloguer temporal d'allotjaments turístics, que impliquin l'ús total o parcial d'un habitatge moblat i equipat que es trobi situat en territori espanyol. En concret, les "plataformes col·laboratives" estaran afectades per aquest Reial Decret.

L'obligació d'Airbnb de compartir dades afecta el meu anunci?

L'obligació de compartir les dades només fa referència als allotjaments temporals utilitzats amb finalitats turístiques.

No es compartiran les dades dels allotjaments següents:

 • Habitatges la finalitat principal dels quals sigui satisfer la necessitat d'un habitatge permanent de l’hoste.
 • Allotjaments turístics regulats segons la seva normativa específica, com ara establiments hotelers (hotels, aparthotels, hostals, centres termals, etc.), cases rurals, albergs, càmpings, etc.
 • Allotjaments en règim “d’aprofitament per torns”.

La sol·licitud d’informació es farà una sola vegada o cal informar de manera continuada?

L'obligació d'informar és indefinida i periòdica. La declaració d'impostos corresponent a la renda del 2018 és anual i es farà efectiva entre l'1 i el 31 de gener de 2019. Les corresponents als anys successius es presentaran en declaracions trimestrals.

Quina informació personal en particular és necessari compartir amb l'Agència Tributària espanyola en aplicació del Reial Decret 1070/2017?

 • Identificació del propietari de l'immoble
 • Identificació de les persones cedents o dels amfitrions si no són la mateixa persona
 • Identificació dels hostes (cessionaris)
 • Identificació de la propietat: adreça completa, inclosa la referència cadastral si en disposa.
 • Nombre de dies que es destina l'habitatge a finalitats turístiques
 • Import que ha rebut l'amfitrió
 • Data d'inici de la cessió de l’allotjament

El Reial Decret exigeix compartir dades en relació amb totes les transaccions realitzades durant l'any 2018?

Sí, s'aplica a totes i cadascuna de les transaccions corresponents al 2018 i en edavant.

L'Agència Tributària pot compartir les dades facilitades per la plataforma amb altres ens públics?

Es reserva la informació obtinguda per l'Agència Tributària en l'exercici de les seves funcions. D'acord amb l'article 95 de la Llei tributària general, l'Agència Tributària amb caràcter general no pot compartir les dades amb altres administracions no tributàries.

Com m'afecta el Reial Decret?

Si no sóc un amfitrió resident espanyol, es compartiran les meves dades?

Sí. L'obligació d'informar afecta tots els titulars d'habitatges situats en territori espanyol.

Si la plataforma fa declaracions trimestrals de dades a l'Agència Tributària, vol dir que jo com a amfitrió també he de fer declaracions trimestrals?

No. Les obligacions d'informació trimestral corresponen exclusivament a la plataforma. L'amfitrió que no actuï com a empresari, si és resident a Espanya, només ha de declarar els ingressos obtinguts en la seva declaració anual de l'impost sobre la renda (IRPF), i si no és resident a Espanya, en la seva declaració trimestral de l'impost sobre la renda de no residents (IRNR). Si el lloguer turístic forma part d'una activitat empresarial, s'aplicarà el que estableix la normativa específica per a aquests casos.

L'Agència Tributària pot revisar les meves declaracions sobre la renda dels darrers 4 anys?

Sí, el període de revisió per part de l'Agència Tributària és de 4 anys a partir de la data en què hauries d'haver declarat aquests ingressos. El termini establert es compta des de l'últim dia en què es podria presentar voluntàriament la declaració tributària.

Encara puc declarar els ingressos obtinguts durant l'any 2018?

Això dependrà de la naturalesa, l'activitat i el lloc on resideix l'amfitrió:

 • A. Si ets una persona física que no actua com a empresari:
  • a. Si ets resident a Espanya has de pagar l'IRPF i els ingressos obtinguts l'any 2018 es declararan l'any 2019 dins del període establert per la normativa, que normalment és d'abril a juny. Pel que fa als ingressos no declarats d’anys anteriors, es podran presentar declaracions complementàries.
  • b. Si no ets resident a Espanya has de pagar l'impost sobre la renda de no residents. En aquest cas, si el resultat de la declaració d'ingressos és que cal pagar, has de presentar una declaració fiscal trimestral per a totes les operacions que afecten la mateixa propietat, en el període comprès entre l'1 i el 20 (ambdós inclosos) del mes següent a cada trimestre; és a dir, els mesos d'abril, juliol, octubre i gener. Si no has presentat la declaració fiscal dels trimestres anteriors, es podran presentar un cop transcorregut el termini però abans de ser requerits per l'Agència Tributària. En aquest cas no rebràs cap sanció però s'imputaran recàrrecs. Quan el resultat sigui zero, s'ha de declarar anualment de l'1 al 20 de gener de l'any següent.
 • B. Si l'amfitrió actua com a empresari
  • En el cas de residents a Espanya, hauran de declarar els seus ingressos d'acord amb el que estableix la normativa de l'impost sobre la renda de les persones físiques o de l'impost sobre la renda de les societats (entitats jurídiques). En el cas de no residents, s'aplicarà el que estableix la normativa de l'impost sobre la renda de no residents.

És possible que les dades que comparteixen les plataformes sobre els meus ingressos no coincideixin amb les que he declarat?

Les plataformes col·laboratives han d'informar dels ingressos nets que ha rebut l'amfitrió ("import rebut"), però els amfitrions han de declarar els seus ingressos bruts per una banda i les despeses deduïbles per l'altra. Per a més informació sobre les despeses que pots deduir, consulta el teu assessor fiscal.