Facilitámosche a información que atoparás a continuación para que coñezas algúns dos principais puntos que debes saber sobre o Real decreto 1070/2017. Todas as preguntas incluídas nesta sección foron resoltas por AEDAF.

Cómpre aclarar que esta información pretende ser tan só un punto de inicio para a túa propia busca respecto desta cuestión. Porén, se precisas asesoramento legal ou fiscal, convén que te oriente o teu asesor fiscal e que sexa el quen faga unha análise concreta e precisa do teu caso.

Información xeral que deberías saber
en relación co Real Decreto 1070/2017

A quen se aplica o Real decreto 1070/2017?

Este real decreto aplícase exclusivamente ás persoas e entidades que presten o servizo de intermediación entre os anfitrións e os hóspedes, servizo referido á cesión temporal con fins turísticos do uso da totalidade ou de parte dunha vivenda amoblada e equipada en condicións de uso inmediato, cando esta se atope situada en territorio español. En particular, estarán obrigados a informar as plataformas colaborativas. De acordo con este real decreto, Airbnb é unha plataforma de intermediación.

A obrigación de Airbnb de compartir información afecta o meu anuncio en particular?

Compartiranse datos dos aloxamentos cedidos temporalmente con fins turísticos, pero en ningún caso se compartirán datos respecto aos seguintes aloxamentos:

 • Vivendas cuxo destino primordial sexa satisfacer a necesidade permanente de vivenda.
 • Aloxamentos turísticos regulados pola súa normativa específica, como son os establecementos hostaleiros (hoteis, hoteis apartamento, hostais, balnearios etc.), casas rurais, albergues, cámpings, campamentos etc.
 • Aloxamentos en réxime de aproveitamento por quenda.

É unha petición de información puntual ou é unha obrigación de carácter continuado?

A obrigación de información ten carácter indefinido e periódico. A declaración correspondente aos ingresos do ano 2018 é de carácter anual e presentarase entre o 1 e o 31 de xaneiro de 2019. As correspondentes a anos sucesivos terán carácter trimestral.

Que información é necesario compartir coa Axencia Tributaria de acordo co Real decreto 1070/2017?

 • Identificación do titular/es da vivenda
 • Identificación do cedente/s ou anfitrión/s, se fosen distintos dos titulares
 • Identificación do hóspede/s (cesionario/s)
 • Identificación do inmoble: enderezo completo, incluída a referencia catastral se a ten asignada
 • Número de días de gozo da vivenda con fins turísticos
 • Importe percibido polo anfitrión
 • Data de inicio da cesión

Obriga este real decreto a compartir información sobre todas as transaccións realizadas durante o ano 2018?

Si, refírense a todas e cada unha das transaccións correspondentes a 2018.

Pode a Axencia Tributaria compartir a información facilitada polas plataformas con outras administracións públicas?

A información obtida pola Axencia Tributaria no exercicio das súas funcións ten carácter reservado. De acordo co artigo 95 da Lei xeral tributaria, unha Administración tributaria non lles debería ceder datos a outras administracións non tributarias, salvo nos supostos taxados.

Como me afecta a min o Real Decreto 1070/2017?

Se non son un anfitrión residente en España, compartiranse os meus datos?

Si. A obrigación de informar refírese a todos os titulares de vivendas situadas no territorio español.

Se a plataforma fai informes trimestrais de información á Axencia Tributaria, significa iso que eu como anfitrión debo facer tamén declaracións trimestrais?

Non. As obrigacións de información trimestral correspóndenlle exclusivamente á plataforma. O anfitrión que non actúe como empresario, se é residente en España, só deberá declarar os ingresos obtidos na súa declaración anual de IRPF e, se non é residente en España, ha de declarar os seus ingresos na súa declaración trimestral do imposto sobre a renda de non residentes. Se o alugamento turístico se enmarca nunha actividade empresarial, estarase ao disposto na normativa de aplicación.

Pode a Axencia Tributaria revisar as miñas declaracións dos últimos 4 anos?

Si, o prazo de revisión por parte das autoridades fiscais prescribe aos 4 anos. Este prazo de prescrición compútase a partir do último día en que se poida presentar a declaración en prazo voluntario.

Aínda podo declarar os ingresos recibidos durante o ano 2018?

Dependerá da natureza, residencia e actividade do anfitrión. Isto é o que establece a lexislación:

 • A. No caso de que o anfitrión sexa unha persoa física que non actúa como empresario:
  • a. Se é residente en España, tributa polo IRPF e os ingresos obtidos en 2018 declararanse en 2019 no prazo que estableza a norma, que adoita ser de abril a xuño (campaña da renda).
  • b. Se non é residente en España, tributa polo imposto sobre a renda de non residentes. Neste caso, se o resultado é a ingresar, deberá presentar unha autoliquidación trimestral por todas as operacións referidas a un mesmo inmoble, no prazo comprendido entre o 1 e o 20, ambos incluídos, do mes seguinte a cada trimestre natural; isto é, en abril, xullo, outubro e xaneiro. Se non se presentaron as autoliquidacións de trimestres anteriores, poderán presentarse fóra de prazo antes de ser requiridos pola Axencia Tributaria; nese caso, non haberá imposición de sanción, pero si se devindicarán recargas. Cando o resultado sexa cota cero, presentarase de forma anual do 1 ao 20 de xaneiro do ano seguinte.
 • B. No caso de que o anfitrión actúe como empresario:
  • a. Se é residente en España, terá que declarar os seus ingresos conforme ao previsto na normativa do IRPF (persoas físicas) ou do imposto sobre sociedades (persoas xurídicas).
  • b. Se non é residente en España, terá que aterse ao previsto na normativa do imposto sobre a renda de non residentes.

É posible que a información que compartan as plataformas sobre os meus ingresos non coincida cos importes que eu declare?

As plataformas colaborativas deben informar sobre os ingresos netos percibidos polo anfitrión, é dicir, o importe percibido; non obstante, os anfitrións deberán declarar os seus ingresos brutos por unha banda e os gastos deducibles por outro. Se desexas obter máis información sobre os gastos deducibles que se poden aplicar, consulta co teu asesor fiscal.

Visita esta páxina e queres obter máis información sobre como Airbnb vai cumprir co real decreto.